top of page

сб, 25 черв.

|

Львівський органний зал

Бах. Букстегуде. Органний концерт Марка Новаковича

Нова інтерпретація творів Йоганна Себастьяна Баха, Дітріха Букстегуде, Луї В’єрна від органіста Марка Новаковича.

Registration is Closed
See other events
Бах. Букстегуде. Органний концерт Марка Новаковича
Бах. Букстегуде. Органний концерт Марка Новаковича

Час та місце

25 черв. 2022 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Свіжий погляд на органну класику. Нова інтерпретація творів Йоганна Себастьяна Баха, Дітріха Букстегуде, Луї В’єрна від органіста Марка Новаковича.

Сольний органний концерт випускника Львівської органної резиденції буде сповнений щирих почуттів та непідробних емоцій, які заповнять наш зал разом із потужним звучанням прекрасного львівського органа.

Виконує:

Марк Новакович – орган

Програма:

Д. Букстегуде – Токата фа мажор

Д. Букстегуде – Хоральна прелюдія "Нині просимо Святого Духа"

Й.С. Бах – Прелюдія і фуга до мінор

Й.С. Бах – Два хорали з Органної книжечки ("Я кличу до Тебе, Господи Ісусе Христе", "Усі люди мають вмерти")

Й.С. Бах – Хоральна прелюдія "Помилуй мене, о Господи Боже"

Й.С. Бах – Фантазія до мажор

Л. В'єрн – Преамбула та Медитація із циклу "24 п'єси у вільному стилі"

Г. Янг – Прелюдія, Алеманда, Арія та Ригодон з Кафедральної сюїти

Л. В'єрн – Колискова і Постлюд із циклу "24 п'єси у вільному стилі"

Дж. Вілкокс – "О вірні, прийдіте"

Г. Янг – Прелюдія в класичному стилі

Про виконавця:

Марк Новакович вивчає музикознавство у Львівській національній музичній академії ім. М.В. Лисенка. Опановував гру на органі у класі Петра Сухоцького (Луцьк) та на органному факультативі ЛНМА під керівництвом Івана Духнича. Брав активну участь у майстер-класах Йоганна Труммера (Австрія), Надії Величко (Львів), а також Улли Крігул (Естонія) та Галини Булибенко (Київ) у рамках Львівської Органної Резиденції 2021 року. Сфера музичних зацікавлень: старовинна музика та автентичне виконавство, органобудівництво. Сфера музикознавчих досліджень: європейські історичні органні школи, органна музика України кінця ХІХ — першої пол. ХХ ст.

Тривалість концерту — близько години

Вартість вхідного квитка 100 грн.

Це мінімальна сума, яка дозволить нам та нашим артистам працювати.

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

A fresh look at organ classics. A new interpretation of the works of Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtegude, Louis Verne by organist Mark Novakovych.

 

The solo organ concert of the graduate of the Lviv Organ Residence will be full of sincere feelings and genuine emotions that will fill our hall together with the powerful sound of the beautiful Lviv organ.

 

Performs:

Mark Novakovych - organ

 

Program:

D. Buxtegude - Toccata in F major

D. Buxtegude - Choral Prelude "Now Asking for the Holy Spirit"

J.S. Bach - Prelude and Fugue in C minor

J.S. Bach - Two Chorales from the Organ Book ("I Call to You, Lord Jesus Christ", "All People Must Die")

J.S. Bach - Choral Prelude "Have mercy on me, O Lord God"

J.S. Bach - Fantasy in C major

L. Vern - Preamble and Meditation from the cycle "24 plays in free style"

G. Young - Prelude, Alemanda, Aria and Rigodon from the Cathedral Suite

L. Vern - Lullaby and Postlude from the series "24 plays in free style"

J. Wilcox - "O faithful, come"

G. Young - Prelude in the classical style

 

About the artist:

Mark Novakovych studies musicology at the Lviv National Academy of Music named after Lysenka. He mastered organ playing in the class of Petro Sukhotsky (Lutsk) and the organ elective of LNMA under the direction of Ivan Dukhnych. He took an active part in master classes of Johann Trummer (Austria), Nadiya Velychko (Lviv), as well as Ula Krygul (Estonia) and Halyna Bulybenko (Kyiv) within the framework of the 2021 Lviv Organ Residence. Sphere of musical interests: ancient music and authentic performance, organ building. Sphere of musicological research: European historical organ schools, organ music of Ukraine of the end of the XIX - first half. XX century

The concert lasts about an hour

The cost of an entrance ticket is UAH 100.

This is the minimum amount that will allow us and our artists to work.

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page