top of page

пн, 02 трав.

|

Львівський органний зал

De profundis. Органний концерт

Сольний концерт органіста Харківської обласної філармонії Станіслава Калініна у Львівському органному залі

Registration is Closed
See other events
De profundis. Органний концерт
De profundis. Органний концерт

Час та місце

02 трав. 2022 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

“De profundis” - благальна молитва, яка стала символом відчайдушного звернення людини до вищих сил.

Цей стан такий близький сьогодні кожному українцю, який переживає війну в рідній країні. Близький і органісту Станіславу Калініну, чий рідний Харків продовжують знищувати російські бомби.

Сольний концерт органіста Харківської обласної філармонії Станіслава Калініна у Львівському органному залі просякнутий ідеєю “De profundis”, що її  втілювали в музиці композитори різних епох - від Баха до Ройбке.

Виконує:

Станіслав Калінін - орган

Програма:

Й.С. Бах - “Aus der Tiefe rufe ich”, BWV 745 (“З безодні кличу”)

Й.С. Бах - Прелюдія і фуга мі мінор, BWV 548

Ф. Мендельсон - Прелюдія і фуга Соль мажор, ор.37 №2

Й.С. Бах - “Aus tiefer Not schrei ich zu dir”, BWV 686 (“З глибокої скорботи кричу до Тебе”), з “Органної Меси”

Ю. Ройбке - Соната на 94-й Псалом:

- Grave.Larghetto

О Боже відплати, Господи; о Боже відплати, явися в сяйві!

Встань, Судде землі, відплати гордим по заслузі!

- Allegro con fuoco

Доки безбожні, Господи, доки безбожні будуть торжествувати?

Удовицю й захожого вбивають, та й сиріт зводять зо світу.

І кажуть: "Господь не бачить, Бог Якова не примічає.

- Adagio

Якби Господь та не прийшов мені на допомогу, ще трохи, і душа моя жила б у мовчанні.

Коли сила турбот у моїм серці, - твої втіхи розвеселяють мою душу

- Allegro

Але Господь - мій захист, мій Бог - скеля прибіжища мого.

Він наведе на них їхню безбожність, в їх власній злобі їх погубить, - погубить їх Господь, Бог наш.

Тривалість: близько години

Про виконавця:

Станіслав Калінін - соліст Харківської обласної філармонії, органіст, піаніст-концертмейстер, клавесиніст.

Вихованець Харківської середньої спеціальної школи-інтернату. Закінчив історико-теоретичний факультет Харківського державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського (1998), (нині — Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського ). Другу вищу освіту за спеціальністю “орган” здобув у Національній музичній академії України (2008, клас заслуженої артистки України, професора Г. В. Булибенко).

Професійну майстерність як органіст і клавесиніст вдосконалював у магістратурі Санкт-Петербурзького державного університету (2008).

Звання та нагороди:

— Лауреат Першої премії Міжнародного конкурсу ім. С. Прокоф’єва в номінації «камерно-інструментальний ансамбль» (2000)

— Стипендіат Вагнерівського фестивалю в м. Байройт (Німеччина, 2002)

— Неодноразово брав участь і був відзначений дипломами як кращий концертмейстер на міжнародних конкурсах.

— На Міжнародному конкурсі ім. М. Лисенка (Київ, 2012) також отримав звання «Кращий концертмейстер конкурсу».

— В 2009 р. був нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України та Подякою Прем’єр-міністра України.

Творча діяльність:

З 1999 року почав регулярно виступати з концертами як піаніст Харківської обласної філармонії, як органіст – з 2002-го. В 2006 – 2008 рр. був художнім керівником Будинку органної та камерної музики Харківської обласної філармонії.

Активно концертує в Україні, Молдові (Кишинів), Польщі (Познань), Німеччині (в т.ч. Майсенський Собор, 2010), Китаї (Великий Театр Ханчжоу, 2013), США (в т.ч. Національний Собор Вашингтона, 2015). В травні 2010 р. Брав участь у в Фестивалі «Українська весна в Польщі» (м. Познань). Брав участь у різних майстер-класах.

За роки роботи в Харківській філармонії зіграв більше 1200 концертів, в тому числі близько 100 різноманітних сольних програм. Концертні програми містять органну музику різних стилів, епох та національних шкіл. Автор багатьох власних перекладень інструментальної та вокальної музики для органа.

Вартість вхідного квитка 100 грн.

Це мінімальна сума, яка дозволить нам та нашим артистам працювати.

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

De profundis is a prayer of supplication that has become a symbol of man's desperate appeal to higher powers.

This state is so close today to every Ukrainian who is going through the war in his native country. He is also close to organist Stanislav Kalinin, whose native Kharkiv continues to be destroyed by Russian bombs.

The solo concert of the organist of the Kharkiv Regional Philharmonic Stanislav Kalinin in the Lviv Organ Hall is imbued with the idea of ​​"De profundis", which was embodied in the music of composers of different eras - from Bach to Roibke.

Performs:

Stanislav Kalinin is an organ

Program:

J.S. Bach - “Aus der Tiefe rufe ich”, BWV 745 (“I call from the abyss”)

J.S. Bach - Prelude and Fugue in E minor, BWV 548

F. Mendelssohn - Prelude and Fugue in G major, op.37 №2

J.S. Bach - “Aus tiefer Not schrei ich zu dir”, BWV 686 (“From deep sorrow I cry to You”), from “Organ Mass”

J. Roibke - Sonata on Psalm 94:

- Grave.Larghetto

O God of vengeance, O Lord; O God of vengeance, appear in radiance!

Arise, Judge of the earth, retribution for the proud!

- Allegro con fuoco

How long shall the wicked triumph, O LORD?

Widows and strangers are killed, and orphans are taken out of the world.

And they say, "The Lord does not see, God does not notice Jacob."

- Adagio

If the Lord had not come to my aid, a little more, and my soul would have lived in silence.

When the power of worries is in my heart, your pleasures cheer up my soul.

- Allegro

But the Lord is my protection, my God is the rock of my refuge.

He will bring their wickedness upon them, and destroy them in their own wickedness; the LORD our God will destroy them.

Duration: about an hour

About the artist:

Stanislav Kalinin - soloist of the Kharkiv Regional Philharmonic, organist, pianist-accompanist, harpsichordist.

A pupil of Kharkiv Secondary Special Boarding School. He graduated from the Faculty of History and Theory of Kharkiv State University of Arts. named Kotlyarevsky (1998), (now - Kharkiv National University of Arts named after named Kotlyarevsky). He received his second higher education in the specialty "organ" at the National Academy of Music of Ukraine (2008, class of Honored Artist of Ukraine, Professor G. Bulybenko).

He improved his professional skills as an organist and harpsichordist in the master's program at St. Petersburg State University (2008).

 

Titles and awards:

- Laureate of the First Prize of the International Competition. S. Prokofiev in the nomination "Chamber and Instrumental Ensemble" (2000)

- Fellow of the Wagner Festival in Bayreuth (Germany, 2002)

- He has repeatedly participated and was awarded diplomas as the best accompanist at international competitions.

- At the International Competition. M. Lysenko (Kyiv, 2012) also received the title of "Best Concertmaster of the competition."

- In 2009 he was awarded the Diploma of the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Gratitude of the Prime Minister of Ukraine.

 

Creative activity:

 

Since 1999 he has been performing regularly as a pianist of the Kharkiv Regional Philharmonic, as an organist since 2002. In 2006-2008 he was the artistic director of the House of Organ and Chamber Music of the Kharkiv Regional Philharmonic.

 

Actively performs in Ukraine, Moldova (Chisinau), Poland (Poznan), Germany (including Meissen Cathedral, 2010), China (Hangzhou Bolshoi Theater, 2013), USA (including Washington National Cathedral, 2015) . In May 2010 he took part in the Festival "Ukrainian Spring in Poland" (Poznan). He participated in various master classes.

During the years of work in the Kharkiv Philharmonic he played more than 1,200 concerts, including about 100 different solo programs. Concert programs include organ music of various styles, eras and national schools. Author of many of his own translations of instrumental and vocal music for organ.

The cost of an entrance ticket is UAH 100.

This is the minimum amount that will allow us and our artists to work.

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page