top of page

сб, 02 лип.

|

Львівський органний зал

Фортепіанний концерт студентів класу Оксани Рапіти

Це не просто звітний концерт студентів консерваторії – це виступ майбутніх зірок. Студенти презентують програму з творів українських композиторів ХХ століття.

Registration is Closed
See other events
Фортепіанний концерт студентів класу Оксани Рапіти
Фортепіанний концерт студентів класу Оксани Рапіти

Час та місце

02 лип. 2022 р., 17:00 – 18:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Концерт учнів відомої піаністки, народної артистки України та завідувачки кафедри спеціального фортепіано Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка Оксани Рапіти.

Це не просто звітний концерт студентів консерваторії – це виступ майбутніх зірок. Адже, без перебільшення, кожен з виконавців у своєму юному віці вже досяг вагомих успіхів на класичній сцені. Студенти презентують програму з творів українських композиторів ХХ століття!

А ми з радістю знайомимо вас з виконавцями:

Роксолана Кіт – ідейна засновниця «Плятформи 1/5», лауреатка всеукраїнських конкурсів, волонтерка музичних та літературних фестивалів України.

Надія Явна – концертуюча піаністка, концертмейстр, викладач фортепіано.

Оксана Стечишин – концертуюча піаністка та композиторка, лауретака багатьох конкурсів, зокрема володарка премії “За краще виконання музики Бориса Лятошинського” на Міжнародному конкурсі сучасної музики у Франції.

Анастасія Захарченко – лауреатка та дипломантка міжнародних та всеукраїнських конкурсів, зокрема Міжнародного конкурсу «Vivat Musica» (2016, м. Нова Каховка).

Роман Шутко – представник знаної музичної династії у третьому поколінні, концертуючий піаніст та композитор, лауреат багатьох міжнародних конкурсів. Як соліст виступав в Україні, Польщі, Молдові та Італії. За творчі досягнення йому призначено Стипендію Президента України для молодих митців.

Сергій Павлів – піаніст та органіст, лауреат численних конкурсів. Другий інструмент (орган) опановує під наставництвом Надії Величко. Як органіст вже мав кілька сольних виступів у Львівському органному залі.

​​

Програма:

Нестор Нижанківський – Прелюдія і фуга на українську тему c-moll (виконує Надія Явна)

Федір Якименко – «Уранія. Муза небес». Фантастичні ескізи, op. 25 (виконує Роксолана Кіт)

Василь Барвінський – Прелюдія-хорал b-moll (виконує Оксана Стечишин)

Борис Лятошинський – 3 п‘єси із циклу «Відображення», op. 16 (виконує Анастасія Захарченко)

Левко Ревуцький – Прелюдія Des-dur, op. 4 (виконує Роман Шутко)

Віктор Косенко – «Пасакалія» із циклу «11 етюдів у формі старовинних танців» (виконує Сергій Павлів)

Тривалість концерту — близько години

Вартість вхідного квитка 100 грн.

Це мінімальна сума, яка дозволить нам та нашим артистам працювати.

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

Concert of students of the famous pianist, People's Artist of Ukraine and head of the special piano department of the Lviv National Music Academy named after Mykola Lysenko Oksana Rapita.

This is not just a report concert of conservatory students - it is a performance of future stars. After all, without exaggeration, each of the performers at his young age has already achieved significant success on the classical stage. Students present a program of works by Ukrainian composers of the twentieth century! 

And we are happy to introduce you to the performers:

Roksolana Keith is the ideological founder of "Platform 1/5", winner of all-Ukrainian competitions, volunteer of music and literary festivals of Ukraine.

Nadiya Yavna is a concert pianist, accompanist, and piano teacher.

Oksana Stechyshyn is a concert pianist and composer, winner of many competitions, including the winner of the award "For the best performance of music by Borys Lyatoshynsky" at the International Competition of Contemporary Music in France.

Anastasia Zakharchenko is a laureate and diploma winner of international and all-Ukrainian competitions, in particular the Vivat Musica International Competition (2016, Nova Kakhovka).

Roman Shutko is a representative of the famous musical dynasty in the third generation, a concert pianist and composer, winner of many international competitions. He has performed as a soloist in Ukraine, Poland, Moldova and Italy. For his creative achievements he was awarded the Scholarship of the President of Ukraine for young artists.

Serhiy Pavliv is a pianist and organist, winner of numerous competitions. The second instrument (organ) is mastered under the guidance of Nadiya Velychko. As an organist he has already had several solo performances in the Lviv Organ Hall.

Program:

Nestor Nyzhankivsky - Prelude and Fugue on the Ukrainian Theme in C minor (performed by Nadiya Yavna)

Fedor Yakimenko - "Urania. Muse of Heaven. Fantastic Sketches, op. 25 (performed by Roxolana Keith)

Vasyl Barvinsky - Prelude Choral in B minor (performed by Oksana Stechyshyn)

Borys Lyatoshynsky - 3 plays from the series "Reflection", op. 16 (performed by Anastasia Zakharchenko)

Levko Revutsky - Prelude in D major, Op. 4 (performed by Roman Shutko)

Victor Kosenko - "Pasakalia" from the series "11 sketches in the form of ancient dances" (performed by Sergei Pavlov)

The concert lasts about an hour

The cost of an entrance ticket is UAH 100.

This is the minimum amount that will allow us and our artists to work.

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page