top of page

ср, 09 лист.

|

Львівський органний зал

Музика молодих харківських композиторів. Ukrainian Live

Концерт у рамках загальнонаціональної стратегії Ukrainian Live

Registration is Closed
See other events
Музика молодих харківських композиторів. Ukrainian Live
Музика молодих харківських композиторів. Ukrainian Live

Час та місце

09 лист. 2022 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

У це важко повірити, але під час війни, під російськими ракетами, харківські композитори продовжують писати музику. Концерт у рамках загальнонаціональної стратегії Ukrainian Live – це колаборація Львівського органного залу з Харківським університетом мистецтв.

До 105-річчя Харківського національного університету мистецтв імені Івана Котляревського кафедра композиції та інструментування підготувала концертну програму, в яку включено твори викладачів, аспірантів та студентів різних курсів. Разом з виконавцями різних регіонів України харківські композитори презентують сучасну камерно-інструментальну музику. Різноманітність – це саме те, чим особливий концерт композиторів з Харкова: десятки митців презентуватимуть

слухачам твори в різноманітних жанрах для різних інструментальних складів!

Блок студентів:

Іван Савченко – «День і ніч» для кларнета соло. Виконує Юрій Босацький.

Данило Лазарєв – 2 частини з циклу «Сім миттєвостей» для фортепіано. Виконує Лілія Холоменюк.

Христина Юрко – 2 частини з циклу «Акварелі» для фортепіано. Виконує Віталіна Бессонова.

Алєвтіна Руденко – 3 частини з циклу «П’ять настроїв» для фортепіано. Виконує Павло Янушевський (фортепіано).

Єлизавета Волошина – Диптих «Відблиски на дзеркалах» для скрипки і фортепіано. Виконують Аліса Дідік (скрипка) та Роксолана Кіт (фортепіано).

Олексій Швиркунов – «Весняні птахи» для флейти і фортепіано.  Виконують  Ірина Хома (флейта) та Роксолана Кіт (фортепіано).

Ілля Левада – «Крізь падолист» для віолончелі і фортепіано. Виконують Оксана Литвиненко (віолончель) та Ілля Левада (фортепіано)

Михайло Сиротюк – Три новелети для флейти, скрипки і віолончелі. Виконують Марія Клименко (скрипка), Галина Цибульник (флейта) та Софія Окрутна (віолончель).

Блок викладачів:

Катерина Палачова – «Молитва» для фортепіано. Виконує Роксолана Кіт.

Володимир Богатирьов – Диптих за картинами Івана Айвазовського для фортепіано. Виконує Лілія Холоменюк.

Дмитро Малий – «Вокаліз» для скрипки і фортепіано.  Виконують Діана Жога (скрипка) і Віталій Дворовий (фортепіано).

Координатори проєкту – Поліна Кордовська, Володимир Богатирьов.

Тривалість концерту — близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

It's hard to believe, but during the war, under Russian missiles, Kharkiv composers continue to write music. The concert as part of the national Ukrainian Live strategy is a collaboration between the Lviv Organ Hall and the Kharkiv University of Arts.

For the 105th anniversary of the Ivan Kotlyarevsky Kharkiv National University of Arts, the Department of Composition and Instrumentation prepared a concert program, which includes works by teachers, graduate students and students of various courses. Together with performers from different regions of Ukraine, Kharkiv composers present modern chamber and instrumental music. Diversity is exactly what makes the concert of composers from Kharkiv special: dozens of artists will present

listeners of works in various genres for various instrumental compositions!

 

Block of students:

Ivan Savchenko - "Day and Night" for solo clarinet. Performed by Yuriy Bosatskyi.

Danylo Lazarev - 2 parts from the cycle "Seven Moments" for piano. Performed by Lilia Holomenyuk.

Khrystyna Yurko - 2 pieces from the series "Watercolors" for piano. Performed by Vitalina Bessonova.

Alevtina Rudenko - 3 parts from the cycle "Five Moods" for piano. Performed by Pavlo Janushevsky (piano).

Elyzaveta Voloshyna – Diptych "Reflections on Mirrors" for violin and piano. Performed by Alisa Didik (violin) and Roksolana Kit (piano).

Oleksiy Shvyrkunov - "Spring Birds" for flute and piano. Performed by Iryna Khoma (flute) and Roksolana Kit (piano).

Ilya Levada - "Through the undergrowth" for cello and piano. Performed by Oksana Lytvynenko (cello) and Ilya Levada (piano)

Mykhailo Syrotyuk – Three novelettes for flute, violin and cello. Performed by Maria Klymenko (violin), Halyna Tsybulnyk (flute) and Sofia Okrutna (cello).

Block of teachers:

Kateryna Palachova - "Prayer" for piano. Performed by Roksolana Keith.

Volodymyr Bogatyrev - Diptych based on paintings by Ivan Aivazovsky for piano. Performed by Lilia Holomenyuk.

Dmytro Maly - "Vocalize" for violin and piano. Performed by Diana Zhoga (violin) and Vitaly Dvorovy (piano).

The project coordinators are Polina Kordovska, Volodymyr Bogatyrev.

The concert lasts about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page