top of page

пт, 20 січ.

|

Львівський органний зал

Солоспіви Людкевича

Довершені солоспіви Станіслава Людкевича прозвучать у виконанні сопрано Софії Соловій та піаністки Юлії Маківничук в рамках ЛюдкевичФест 2023.

Registration is Closed
See other events
Солоспіви Людкевича
Солоспіви Людкевича

Час та місце

20 січ. 2023 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Довершені солоспіви Станіслава Людкевича прозвучать у виконанні сопрано Софії Соловій та піаністки Юлії Маківничук в рамках ЛюдкевичФест 2023.

Людкевич – знакова постать в історії української музики, яку неможливо уявити без нього. Перші солоспіви, як і фортепіанні мініатюри, були створені композитором у 14 років. Особливу увагу саме солоспівам Людкевич приділяв у 1900-20-ті роки.

У кожного з цих творів – власна історія. Наприклад, твір «Чи тямиш ще?» став весільним подарунком Людкевича своєму товаришеві, громадському діячеві і, до слова, автору поетичного тексту солоспіву Володимирові Старосольскому та його дружині. Солоспіви «Тайна» та «Піду, втечу» створені Людкевичем для легендарної співачки Олександри Любич-Парахоняк. Першим і найкращим виконавцем солоспіву «Черемоше, брате мій» був Модест Менцинський. А «Українська баркарола» написана Людкевичем для хору дівчат музичної школи Руського інституту в Перемишлі. Нині цей твір більш відомий у виконанні сестер Байко.

Запрошуємо почути ці та інші музичні історії на камерний концерт у Львівському органному залі.

Людкевич Фест — український фестиваль класичної музики, який реалізується командою Львівського органного залу в рамках довготривалої стратегії промоції української музики Ukrainian Live. Фестиваль був заснований громадською організацією «Collegium Musicum» у 2017 році і відбувається що два роки. Партнер проєкту – Галицьке музичне товариство.

Попри важкий час війни росії проти України, митці вирішили не переривати традиції, адже наша війна зараз іде, в першу чергу, за нашу культуру та цінності. Цьогоріч фестиваль приурочено до Дня народження композитора. Людкевич Фест-2023 відкриє всі сторони творчості митця, зокрема камерно-інструментальну, хорову та симфонічну музику.

Про виконавицю:

Софія Соловій – українська оперна та камерна співачка, сопрано. Лауреат чотирнадцяти міжнародних вокальних конкурсів. Виступала на сценах оперних театрів Італії, Іспанії, Люксембургу, Франції, Німеччини, Бельгії, Америки.

Виконавці:

Софія Соловій – сопрано

Юлія Маківничук – фортепіано

Програма:

Станіслав Людкевич – Солоспіви:

1. «Восени» (на слова Івана Франка)

2. «День і ніч падуть сніги» (на слова Богдана Лепкого)

3. «До соловейка» (на слова Павла Грабовського)

4. «Залітай, залітай» (обробка народної пісні)

5. «Морська баркарола» (на слова Павла Грабовського)

6. «Одна пісня голосненька» (на слова Уляни Кравченко)

7. «Ой, продала дівчинонька серце» (обробка народної пісні)

8. «Ой, співаночки мої» (обробка народної пісні)

9. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» (на слова Івана Франка)

10. «Піду, втечу» (на слова Олександра Олеся)

11. «Піду від вас» (на слова Петра Карманського)

12. «Спи, дитинко моя» (на слова Петра Карманського)

13. «Старовинна пісня» (вокаліз)

14. «Тайна» (на слова Олександра Олеся)

15. «Ти моя найкраща пісня» (на слова Олександра Олеся)

16. «Українська баркарола» (на слова Василя Пачовського)

17. «Черемоше , брате мій» (на слова Богдана Лепкого)

18. «Чи тямиш ще?» (на слова Володимира Старосольского)

19. «Я й не жалую» (на слова Агатангела Кримського)

20. «Як любо» (на слова Олександра Олеся)

Тривалість концерту — близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

Completed solos of Stanislav Lyudkevуch will be performed by soprano Sofia Solova and pianist Yulia Makivnychuk as part of LyudkevуchFest 2023.

Lyudkevуch is an iconic figure in the history of Ukrainian music, which cannot be imagined without him. The first solo songs, as well as piano miniatures, were created by the composer at the age of 14. Lyudkevуch paid special attention to solo singing in the 1900s and 1920s.

Each of these works has its own story. For example, the work "Do you have more?" became a wedding gift of Lyudkevуch to his friend, public figure and, by the way, the author of the poetic text of the soloist Volodymyr Starosolsky and his wife. The solo songs "Taina" and "I'll go, run away" were created by Lyudkevуch for the legendary singer Oleksandra Lyubich-Parakhoniak. The first and best performer of the solo song "Cheremoshe, my brother" was Modest Mentsynskyi. And "Ukrainian Barcarola" was written by Lyudkevich for the girls' choir of the music school of the Russian Institute in Przemyśl. Nowadays, this work is better known in the performance of the Bayko sisters.

We invite you to hear these and other musical stories at a chamber concert in the Lviv Organ Hall.

Lyudkevуch Fest is a Ukrainian festival of classical music, which is implemented by the team of the Lviv Organ Hall as part of the long-term strategy of Ukrainian Live promotion of Ukrainian music. The festival was founded by the public organization "Collegium Musicum" in 2017 and takes place every two years. The partner of the project is the Galician Music Society.

Despite the difficult time of Russia's war against Ukraine, the artists decided not to interrupt traditions, because our war is now fought, first of all, for our culture and values. This year, the festival is timed to the composer's birthday. Lyudkevуch Fest-2023 will reveal all aspects of the artist's work, including chamber-instrumental, choral and symphonic music.

About the performer:

Sofiya Solovіу is a Ukrainian opera and chamber singer, soprano. Winner of fourteen international vocal competitions. She performed on the stages of opera houses in Italy, Spain, Luxembourg, France, Germany, Belgium, and America.

Performers:

Sofya Solovіу - soprano

Yulia Makivnychuk – piano

 

Program:

Stanislav Lyudkevуch – Soloists:

1. "Autumns" (to the words of Ivan Franko)

2. "It will snow day and night" (to the words of Bohdan Lepkyі)

3. "To the nightingale" (to the words of Pavlo Hrabovskyi)

4. "Zalitai, zalitai" (arrangement of a folk song)

5. "Sea Barcarolle" (to the words of Pavel Hrabovskyі)

6. "One loud song" (lyrics by Ulyana Kravchenko)

7. "Oh, the little girl sold her heart" (arrangement of the folk song)

8. "Oh, my little songs" (arrangement of a folk song)

9. "Oh, girl, you are a grain of a nut" (in the words of Ivan Franko)

10. "I'll go, I'll run away" (to the words of Oleksandr Oles)

11. "I will leave you" (to the words of Petrо Karmanskyi)

12. "Sleep, my baby" (to the words of Pеtrо Karmanskyi)

13. "Ancient song" (vocalization)

14. "Secret" (to the words of Oleksandr Oles)

15. "You are my best song" (to the words of Oleksandr Oles)

16. "Ukrainian barcarola" (to the words of Vasyl Pachovskyi)

17. "Cheremoshe, my brother" (to the words of Bohdan Lepkyі)

18. "Do you still know?" (in the words of Volodymyr Starosolsky)

19. "I don't regret it" (in the words of Agathangel Krymskyi)

20. "As you like" (to the words of Oleksandr Oles)

The concert lasts about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page