top of page

ср, 11 трав.

|

Львівський органний зал

Вечір Лисенка

Музика одного з найвідоміших українських композиторів у виконанні скрипаля Тараса Зданюка та піаніста Андрія Макаревича.

Registration is Closed
See other events
Вечір Лисенка
Вечір Лисенка

Час та місце

11 трав. 2022 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

Музика одного з найвідоміших українських композиторів у виконанні скрипаля Тараса Зданюка та піаніста Андрія Макаревича.

Виконують:

Тарас Зданюк - скрипка

Андрій Макаревич - фортепіано

Програма:

М. Лисенко - Фантазія на дві українські народні теми op. 21

М. Лисенко - Елегія "Весняний калейдоскоп", сюїта для скрипки та фортепіано за вокальними творами Миколи Лисенка (перекладення В. Камінського):

  • "Наче та, що з хвиль вродилася"
  • "Удосвіта встав я"
  • "Я вірую в красу"
  • "Смутної провесни"
  • "В ясну ніч"
  • "Не дивися на місяць весною"
  • "Коли настав чудовий май"

Т. Зданюк - Парафраз на теми з опери М. Лисенка "Тарас Бульба op.6.

М. Лисенко - Елегичне каприччіо op. 32.

М. Лисенко - Романс

М. Лисенко - Друга Українська Рапсодія "Думка-Шумка" (перекладення для скрипки та фортепіано В. Стеценка)

Про виконавців:

Тарас Зданюк – лауреат багатьох конкурсів та премій.

Закінчив Київську середню спеціалізовану музичну школу-інтернат ім. М. В. Лисенка (клас викладача-методиста О. М. Корінець).

Навчається у Львівській національній музичній академії ім. М. В. Лисенка (клас професора В. І. Заранського).

Лауреат міжнародних конкурсів та фестивалів у Молдові, Румунії, Україні.

Виступає не лише як сольний виконавець, а і як концертмейстер Ukrainian Festival Orchestra та Молодіжного симфонічного оркестру України (YsOU) під керівництвом його засновниці та головної диригентки Оксани Линів. Молодий музикант також бере участь у культурно-мистецькому проєкті «Ковчег».

Андрій Макаревич — піаніст молодого покоління.

Навчався у Київському Інституті Музики ім. Р. М. Глієра та Львівській Національній Музичній Академії ім. М. В. Лисенка, де 2017-го року закінчив асистентуру-стажування під керівництвом Народної артистки України, професорки Оксани Рапіти. Брав участь у багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

Активний учасник багатьох музичних фестивалей: Людкевич-фест, фестиваль Ружицького, конкурс-фестиваль Ю. Хілобокова.

Концертує як соліст, камераліст, концертмейстер та у супроводі симфонічного оркестру у багатьох містах України та за її межами.

Має широкий репертуар — від музики Й. С. Баха і до сучасних композиторів. Провідне місце в ньому займає музика композиторів-романтиків, особливо Ференца Ліста.

Значну частину репертуару піаніста займають твори українських композиторів (М. Лисенка, С. Людкевича, В. Косенка, М. Колесси, М. Скорика, Ю. Шамо).

Андрій Макаревич зробив низку прем’єрних виконань:

у 2016 р. вперше в Україні виконав Концерт № 3 для фортепіано з оркестром Ф. Ліста,

у 2020 р. зіграв Концерт № 3 П. Чайковського у повноцінному тричастинному варіанті (оп. 75/79) та виконав Концерт для фортепіано з оркестром С. Людкевича ля мінор.

Тривалість концерту — близько години

Вартість вхідного квитка 100 грн.

Це мінімальна сума, яка дозволить нам та нашим артистам працювати.

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

Music by one of the most famous Ukrainian composers performed by violinist Taras Zdanyuk and pianist Andriy Makarevych.

Perform:

Taras Zdaniuk is a violin

Andriy Makarevych - piano

Program:

M. Lysenko - Fantasy on two Ukrainian folk themes op. 21

M. Lysenko - Elegy "Spring Kaleidoscope", suite for violin and piano based on vocal works by Mykola Lysenko (translated by V. Kaminskyі):

"Like the one born from the waves"

"I got up at dawn"

"I believe in beauty"

"Troubled sag"

"On a clear night"

"Don't look at the moon in spring"

"When the beautiful May came"

T. Zdaniuk - Paraphrase on themes from M. Lysenko's opera "Taras Bulba op.6.

M. Lysenko - Elegic Capriccio op. 32.

M. Lysenko - Romance

M. Lysenko - Second Ukrainian Rhapsody "Dumka-Shumka" (arrangement for violin and piano by V. Stetsenko)

About artists:

Taras Zdaniuk is a laureate of many competitions and awards.

He graduated from Kyiv Secondary Specialized Music Boarding School named after MV Lysenko (class of teacher-methodologist OM Korinets).

He studies at the Lviv National Academy of Music. MV Lysenko (class of Professor VI Zaranskyi).

Winner of international competitions and festivals in Moldova, Romania and Ukraine.

He performs not only as a soloist, but also as a concertmaster of the Ukrainian Festival Orchestra and the Youth Symphony Orchestra of Ukraine (YsOU) under the direction of its founder and chief conductor Oksana Lyniv. The young musician also participates in the cultural and artistic project "Ark".

Andriy Makarevych is a pianist of the young generation.

He studied at the Kyiv Institute of Music n.a. Glier and Lviv National Academy of Music n.a. Lysenko, where in 2017 he graduated from the internship under the guidance of the People's Artist of Ukraine, Professor Oksana Rapita. He has participated in many national and international competitions.

He is an active participant in many music festivals: Lyudkevych Fest, Ruzhytsky Festival, Y. Hilobokov Competition-Festival.

He performs as a soloist, chamberlain, accompanist and accompanied by a symphony orchestra in many cities of Ukraine and abroad.

He has a wide repertoire - from the music of J.S. Bach to contemporary composers. Leading place in it is occupied by the music of romantic composers, especially Ferenc Liszt.

A significant part of the pianist's repertoire is occupied by works by Ukrainian composers (M. Lysenko, S. Lyudkevych, V. Kosenko, M. Kolessa, M. Skoryk, Y. Shamo).

Andriy Makarevych made a number of premiere performances:

in 2016 for the first time in Ukraine he performed Concerto № 3 for piano and orchestra by F. Liszt,

in 2020 he played Tchaikovsky's Concerto 3 in a full three-part version (op. 75/79) and performed the Piano Concerto with S. Lyudkevych's Orchestra in A minor.

The concert lasts about an hour

The cost of an entrance ticket is UAH 100.

This is the minimum amount that will allow us and our artists to work.

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page