top of page

чт, 15 груд.

|

Львівський органний зал

Вербицький. Лідертафелі

У виконанні Львівського мцніципального хору “Гомін” прозвучать дві збірки лідертафелів, cкомпоновані Михайлом Вербицьким у 1860-х роках ХІХ століття.

Registration is Closed
See other events
Вербицький. Лідертафелі
Вербицький. Лідертафелі

Час та місце

15 груд. 2022 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

“Лідертафель” буквально з німецької перекладається як “пісня за столом”. У ХІХ-ХХ століттях на Галичині лідертафелями називали чоловіче товариство любителів хорового співу. Галицький лідертафель став одним з феноменів хорової історії України.

У виконанні Львівського мцніципального хору “Гомін” прозвучать дві збірки лідертафелів, cкомпоновані Михайлом Вербицьким у 1860-х роках ХІХ століття. До першої, зокрема, увійшла пісня “Ще не вмерла Україна”, на слова Павла Чубинського, якій судилося стати Гімном України.

Виконавці:

Львівський муніципальний хор “Гомін”

Програма:

Михайло Вербицький – Лідертафель

Збірка одинадцяти чотириголосних пісень для чоловічих голосів:

1. До зорі (“Красна зоре, подивися”). Слова І. Гушалевича.

2. Мир русинам (“Мир вам, братя”). Слова І. Гушалевича.

3. Вдовец (“Возьму я си сопівочку”). Слова І. Гушалевича.

4. Совіт дівиці (“Не лови мотилька, діво молодая”). Слова І. Гушалевича.

5. Кто за нами, Бог за ним! Слова І. Гушалевича.

6. К місяцу (“Куда ти плинеш, місяц ясний”). Слова І. Гушалевича.

7. Похорони (“Тихий вітер повіває”). Слова І. Гушалевича.

8. На отході (“Бивай здорова, люба країно”). Із циклу Жовнір до слів І.

Гушалевича.

9. Битва (“Зброї заблисли”). Із циклу “Жовнір” до слів І. Гушалевича.

10. По битві (“Всьо утихло”). Із циклу “Жовнір” до слів І. Гушалевича.

11. “Ще не вмерла Україна”. Слова П. Чубинського.

II. Збірка дванадцяти чотириголосних пісень для чоловічих голосів:

1. Заспів (“Ой ви мої співаночки, де я вас подію”). Слова В. Шашкевича.

2. Нинішня пісня (“В котлині гір город лежить”). Слова В. Шашкевича.

3. Сльози (“У зеленім бірку соловей заводить”). Слова В. Шашкевича.

4. Жаль (“Коб мої рани знали…”). Слова В. Шашкевича за Г. Гайне.

5. Прощання (“Квіти мої веснянії, убогиї діти”) Слова В. Шашкевича.

6. Лілея-воля (“Лелієчко гожа, лелієчко біла!”). Слова В. Шашкевича.

7. Цвітка молить (“Раз мотилька голубила цвітка гожа”). Слова В. Шашкевича.

8. Сиві очі (“Скоро лише першим кроком я ступив”). Слова В. Шашкевича.

9. Бувало і нині (“Малим, бувало, я сідаю”). Слова. В. Шашкевича.

10. На пароході (“Наді мною звіздти блистять високо”). Слова В. Шашкевича.

11. Думка (“Ой зозуле, зозуленько”). Слова В. Шашкевича.

12. На погибель! (“Дай, дівчино, нам шампана”) Слова В. Стебельського.

Тривалість концерту — близько години

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

"Lidertafel" is literally translated from German as "song at the table". In the 19th and 20th centuries in Galicia, the men's association of lovers of choral singing was called leadertafel. The Galician leader board became one of the phenomena of the choral history of Ukraine.

The Lviv Municipal Choir "Homin" will perform two collections of leaderboards composed by Mykhailo Verbytskyi in the 1860s of the 19th century. The first, in particular, included the song "Ukraine is not dead yet", to the words of Pavel Chubynskyi, which was destined to become the National Anthem of Ukraine.

Performers:

Lviv Municipal Choir "Homin"

Program:

Mykhailo Verbytskyi – Leadertafel

A collection of eleven four-part songs for male voices:

1. To the dawn ("Beautiful dawn, look"). Words by I. Gushalevych.

2. Peace to the Ruthenians ("Peace to you, brothers"). Words by I. Gushalevych.

3. The widower ("I'll take a snot"). Words by I. Gushalevych.

4. The maiden's advice ("Don't catch a moth, young maiden"). Words by I. Gushalevych.

5. Who is behind us, God is behind him! Words by I. Gushalevych.

6. To the moon ("Where are you sailing, the moon is clear"). Words by I. Gushalevych.

7. Funerals ("Quiet Wind Blows"). Words by I. Gushalevych.

8. On departure ("Farewell, dear country"). From the cycle Soldier to the words of I.

Gushalevych

9. Battle ("Weapons flashed"). From the cycle "Soldier" to the words of I. Gushalevych.

10. After the battle ("Everything was quiet"). From the cycle "Soldier" to the words of I. Gushalevych.

11. "Ukraine is not dead yet." Words by P. Chubynskyi.

II. A collection of twelve four-part songs for male voices:

1. I fell asleep ("Oh, you are my little singers, where will I find you"). Words by V. Shashkevych.

2. The current song ("The garden lies in the hollow of the mountains"). Words by V. Shashkevych.

3. Tears ("The nightingale starts a green tag"). Words by V. Shashkevych.

4. Pity ("If only my wounds knew..."). Words by V. Shashkevych after H. Heine.

5. Farewell ("My spring flowers, poor children") Words by V. Shashkevych.

6. Lilia-volya ("The little lady is beautiful, the lady is white!"). Words by V. Shashkevych.

7. The flower prays ("Once a moth dove for a flower of a flower"). Words by V. Shashkevych.

8. Gray eyes ("Soon I took only the first step"). Words by V. Shashkevych.

9. It used to happen even now ("When I was a kid, I used to sit down"). Words. V. Shashkevych.

10. On a steamship ("Above me the stars shine high"). Words by V. Shashkevych.

11. Opinion ("Oh cuckoo, cuckoo"). Words by V. Shashkevych.

12. To death! ("Give us champagne, girl") Words by V. Stebelskyi.

The concert lasts about an hour

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page