top of page

У Львові звучатиме “Заборонена музика”

Оновлено: 14 жовт. 2021 р.

Міжнародний музичний проєкт про роль митця в часи гноблення та насильства презентує музику українських та німецьких композиторів, які зазнали утисків у тоталітарних режимах.
Громадська організація Collegium за підтримки Українського Культурного Фонду спільно з Вюртембергською філармонією (Німеччина), Університетом Мальме (Швеція), Львівським органним залом та Галицьким Музичним Товариством працюють над втіленням масштабного історико-музичного проєкту.


“Заборонена музика” має на меті розповісти про долі та творчість композиторів в умовах тоталітарних режимів нацистської Німеччини та Радянського Союзу. Водночас проєкт показує силу мистецтва, що долає будь-які заборони задля утвердження загальнолюдських цінностей – гідності, свободи і толерантності.


“Ми хочемо показати роль митця в тоталітарному суспільстві на прикладі німецької та української культури. Порівнюючи спільний історичний досвід, наочно переконуєшся: про це важливо говорити і поглиблювати дискусію, щоб подібне більше не повторилось,”

ділиться ідеєю артистичний керівник проєкту Іван Остапович.


У проєкті німецька та українська музика звучатимуть поруч – як документи трагічної епохи, про яку ми маємо пам'ятати. Слухачі матимуть змогу насолоджуватись творчістю Барвінського, Кудрика, Лятошинського, Ратгауза, Гіндеміта, Шенберга та інших композиторів у виконанні Ukrainian Festival Orchestra під дириґуванням Івана Остаповича (Україна) та Даніеля Ганссона (Швеція).


Проєкт передбачає три симфонічні концерти, які відбудуться в Львівському органному залі 26 вересня, 3 та 19 жовтня, кожен з них має свою концепцію:


  • Заборонена музикапредставлена ​​музикою композиторів, забороненою свого часу політичними режимами через небажання митців служити ідеологічним цілям. Вони не хотіли адаптувати свою творчість під диктат режиму, так і не отримавши заслуженого місця на рідній музичній сцені.

  • “Нелегальна музика” створена у найглибшій темряві. Це твори, що виникли в еміграції чи у безвиході в’язниць і таборів. Це невгамовна енергія творчого світіння, непокори та опірності митця у боротьбі з насильством та невблаганним злом.

  • “Шкідлива музика” була визнана недоречною через свою унікальність та походження або особистість її авторів. Провідні митці свого часу звинувачувались у “формалізмі”, їхні твори називали “дегенеративним мистецтвом”.

“Концепція забороненої музики виникла з думок в рамках стратегії Ukrainian Live. Прекрасна ідея, створена Іваном Остаповичем та Тарасом Демком, досліджувати українську музику та врятувати її від забуття надихнула нас на новий фокус. Ми хочемо висвітлити музику, створену в екстремальних ситуаціях, під час переслідувань, ув’язнення та труднощів. Проводячи паралелі між Німеччиною та Україною часів тоталітарних режимів ми бачимо подібність у тому, як музика та артисти постраждали під час політичних переслідувань та обмежень, і саме це ми відобразимо у концертних програмах,”

тлумачить обрану концепцію художний радник проєкту, композитор та Університету Мальме (Швеція) Стаффан Сторм.


В рамках реалізації проєкту матиме місце наукова конференція “Музика і політика” від Галицького музичного товариства, яка протягом двох днів збере близько п’ятнадцяти музикознавців, істориків, композиторів та виконавців. Будуть розкриті питання культурного порозуміння та ролі митця у складний тоталітарний час.


Вагомими результатами проєкту стануть створені професійні записи концертних програм, що будуть доступні на Youtube-каналі Collegium Management, а також концептуальне тримовне видання про проєкт, що включатиме в себе історії життя композиторів.


“Ми вражені долями усіх цих композиторів. Усі вони розповідають, як музика стала тим, що не зупинить жодна сила. Як у Барвінського, який після ув’язнення відновив по пам’яті більшість своїх знищених творів. Чи у Віктора Ульмана, який писав музику в наймоторошніших місцях ув’язнення у концентраційному таборі. Незважаючи ні на що, музика знаходить шлях до перемоги”,

розповідає генеральний музичний керівник проєкту Даніель Ганссон (Швеція).


Проєкт реалізується в рамках стратегії Ukrainian Live за підтримки Українського Культурного Фонду.


“З 2019 року ми втілюємо довгострокову стратегію промоції української музики Ukrainian Live. З того часу ми постійно досліджуємо її, і перспективи щоразу розширюються і вражають. Можна сміливо стверджувати: в нашій культурі ще дуже багато білих плям. Радянська тоталітарна система сильно змінила природній розвиток музики України,”

– додає директор проєкту Тарас Демко.


Слідкувати з проєктом можна на офіційній сторінці Forbidden music, Facebook-сторінці Ukrainian Live та Youtube-каналі Collegium Management.

 

…like documents of a tragic era that should not happen again.

Forbidden music: A joint music project of Ukraine, Germany and Sweden has started in Lviv, Ukraine


The Collegium NGO with the support of the Ukrainian Cultural Foundation is collaborating with the Württemberg Philharmonic (Germany), the University of Malmö (Sweden), the Lviv House of Organ and Chamber Music (Lviv Organ Hall) and the Galician Music Society to implement a large-scale historical and musical project.


Forbidden Music aims to highlight the life stories and fate of composers living under the totalitarian regimes of Nazi Germany and the Soviet Union. The project shines a light on the power of art to overcome any prohibitions for the establishment of universal values ​​- dignity, freedom and tolerance.

This period is understudied and needs a thorough, systematic analysis. We wish to focus on the role of the artist in a totalitarian state within German and Ukrainian culture. Comparing the common historical experience, we are clearly convinced that it is important to discuss and research this particular historical period, so that it never happens again "- says ​​the artistic director of the project, conductor Ivan Ostapovych.

In the Forbidden Music project, German and Ukrainian music will play side by side – like documents of a tragic era. Concert-goers will hear works by Barvinskyi, Kudryk, Lyatoshynskyi, Rathaus, Hindemith, Schoenberg and other composers. The concept includes three concert programs performed by the Ukrainian Festival Orchestra under conductors Ivan Ostapovych (Ukraine) and Daniel Hansson (Sweden):


  1. Forbidden Music is represented by composers whose works were banned by regimes and political systems. They refused to adapt their work to the goals of the regime, and did not receive a well-deserved standing in the native music scene.

  2. Illegal Music was created in the deepest darkness. These are works that originated in exile or in the hell of prisons and camps. It reveals the restless energy of creative glow, disobedience and resistance of the artist in the fight against violence and relentless evil.

  3. Harmful Music was considered inappropriate because of its uniqueness and the origin or identity of its authors. Leading artists of the time were accused of formalism, and their works were banned from public performance.

The concept of forbidden music arose from ideas within the framework of the Ukrainian Live strategy. This brilliant idea by Ivan Ostapovych and Taras Demko to explore Ukrainian music and save it from oblivion inspired us towards a new focus. We want to highlight music created in extreme situations - persecution, imprisonment and hardship. Drawing parallels between Germany and Ukraine during the totalitarian regimes, we see the similarity in how music and the artist suffered during political persecutions and restrictions, and this is exactly what we will reflect in concert programs. ” – explains Daniel Hansson (Sweden), general music director of the project.

As part of the project, a two-day academic conference - Music and Politics - will be held, bringing together about fifteen musicologists, historians, composers and performers. Issues of cultural understanding and the role of the artist in a difficult totalitarian time will be discussed


The project will issue professional recordings of concert programs, which will be available on the YouTube channel of Collegium Management, as well as a conceptual trilingual publication about the project, which will include narratives of composers and their music.

Since 2019, we’ve been implementing a long-term strategy, Ukrainian Live, to promote Ukrainian music. Since then, we’ve been constantly exploring it, and the expanding prospects are impressive. There are still many white spots in our history. The Soviet totalitarian system has drastically changed the natural development of Ukrainian music,” adds project director Taras Demko.

The project is implemented within the framework of the Ukrainian Live strategy with the support of the Ukrainian Cultural Foundation.


You can follow the project on the official page - Forbidden Music, Facebook page Ukrainian Live and YouTube channel Collegium Management.


31 перегляд0 коментарів
bottom of page