top of page

сб, 07 трав.

|

Львівський органний зал

Героїчний орган

Сольний концерт органіста Харківської обласної філармонії Станіслава Калініна у Львівському органному залі

Registration is Closed
See other events
Героїчний орган
Героїчний орган

Час та місце

07 трав. 2022 р., 19:00 – 20:00

Львівський органний зал, вулиця Степана Бандери, 8, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Про захід

КВИТКИ ТУТ!

За останні дні ми по-новому почали розуміти сенс слова “героїзм”. Справжні герої живуть серед нас сьогодні - захищають Батьківщину зі зброєю в руках, печуть хліб, лікують поранених, допомагають тим, хто втратив усе.

Справжня культура ніколи не стоїть осторонь. Велика музика допомагає нам пережити страшні часи та надає сил усім героям - великим і малим.

Органіст з Харкова, міста, яке постійно перебуває під бомбардуваннями російської армії, Станіслав Калінін заграє особливі концерти у Львівському органному залі. У ці травневі дні, коли світ згадує жертв Другої світової війни. У дні, коли Україна бореться у своїй, Великій вітчизняній війні.

Виконує:

Станіслав Калінін

Програма:

С. Франк - Героїчна п’єса, FWV 37

С. Франк - Прелюдія, фуга і варіація op. 18, FWV 30

Й.С. Бах - Фантазія Соль мажор, BWV 572

Й.С. Бах - Органна Соната №3, ре мінор BWV 527: 

- І. Andante

Л. Вʼєрн - Прелюдія та Фінал з Органної Симфонії №1, ор.14

Й.С. Бах - Арія з Оркестрової сюїти №3, Ре мажор, BWV 1068

Ш.М. Відор - Токата з Органної Симфонії №5, ор.42, №1

Тривалість: близько години

Про виконавця:

Станіслав Калінін - соліст Харківської обласної філармонії, органіст, піаніст-концертмейстер, клавесиніст.

Вихованець Харківської середньої спеціальної школи-інтернату. Закінчив історико-теоретичний факультет Харківського державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського (1998), (нині — Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського ). Другу вищу освіту за спеціальністю “орган” здобув у Національній музичній академії України (2008, клас заслуженої артистки України, професора Г. В. Булибенко).

Професійну майстерність як органіст і клавесиніст вдосконалював у магістратурі Санкт-Петербурзького державного університету (2008).

Звання та нагороди:

— Лауреат Першої премії Міжнародного конкурсу ім. С. Прокоф’єва в номінації «камерно-інструментальний ансамбль» (2000)

— Стипендіат Вагнерівського фестивалю в м. Байройт (Німеччина, 2002)

— Неодноразово брав участь і був відзначений дипломами як кращий концертмейстер на міжнародних конкурсах.

— На Міжнародному конкурсі ім. М. Лисенка (Київ, 2012) також отримав звання «Кращий концертмейстер конкурсу».

— В 2009 р. був нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України та Подякою Прем’єр-міністра України.

Творча діяльність:

З 1999 року почав регулярно виступати з концертами як піаніст Харківської обласної філармонії, як органіст – з 2002-го. В 2006 – 2008 рр. був художнім керівником Будинку органної та камерної музики Харківської обласної філармонії.

Активно концертує в Україні, Молдові (Кишинів), Польщі (Познань), Німеччині (в т.ч. Майсенський Собор, 2010), Китаї (Великий Театр Ханчжоу, 2013), США (в т.ч. Національний Собор Вашингтона, 2015). В травні 2010 р. Брав участь у в Фестивалі «Українська весна в Польщі» (м. Познань). Брав участь у різних майстер-класах.

За роки роботи в Харківській філармонії зіграв більше 1200 концертів, в тому числі близько 100 різноманітних сольних програм. Концертні програми містять органну музику різних стилів, епох та національних шкіл. Автор багатьох власних перекладень інструментальної та вокальної музики для органа.

Вартість вхідного квитка 100 грн.

Це мінімальна сума, яка дозволить нам та нашим артистам працювати.

Просимо мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Квитки можна придбати:

у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00

онлайн на https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//вікові обмеження: ~7+//

///ENGLISH BELOW///

In recent days, we have begun to understand the meaning of the word "heroism" in a new way. The real heroes live among us today - they defend the Motherland with weapons in their hands, bake bread, treat the wounded, help those who have lost everything.

True culture never stands aside. Great music helps us to survive terrible times and gives strength to all heroes - big and small.

An organist from Kharkiv, a city that is constantly under bombardment by the Russian army, Stanislav Kalinin will play special concerts in the Lviv Organ Hall. In these May days, when the world remembers the victims of World War II. In the days when Ukraine is fighting in its Great Patriotic War.

Performs:

Stanislav Kalinin

Program:

S. Frank - Heroic Play, FWV 37

S. Frank - Prelude, Fugue and Variation op. 18, FWV 30

J.S. Bach - Fantasy in G Major, BWV 572

J.S. Bach - Organ Sonata №3, in D minor BWV 527:

- I. Andante

L. Verne - Prelude and Finale of the Organ Symphony №1, op.14

J.S. Bach - Aria from the Orchestral Suite G3, D major, BWV 1068

Sh.M. Vidor - Toccata from the Organ Symphony №5, op.42, №1

Duration: about an hour

About the artist:

Stanislav Kalinin - soloist of the Kharkiv Regional Philharmonic, organist, pianist-accompanist, harpsichordist.

A pupil of Kharkiv Secondary Special Boarding School. He graduated from the Faculty of History and Theory of Kharkiv State University of Arts. named Kotlyarevsky (1998), (now - Kharkiv National University of Arts named after named Kotlyarevsky). He received his second higher education in the specialty "organ" at the National Academy of Music of Ukraine (2008, class of Honored Artist of Ukraine, Professor G. Bulybenko).

He improved his professional skills as an organist and harpsichordist in the master's program at St. Petersburg State University (2008).

 

Titles and awards:

- Laureate of the First Prize of the International Competition. S. Prokofiev in the nomination "Chamber and Instrumental Ensemble" (2000)

- Fellow of the Wagner Festival in Bayreuth (Germany, 2002)

- He has repeatedly participated and was awarded diplomas as the best accompanist at international competitions.

- At the International Competition. M. Lysenko (Kyiv, 2012) also received the title of "Best Concertmaster of the competition."

- In 2009 he was awarded the Diploma of the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Gratitude of the Prime Minister of Ukraine.

 

Creative activity:

 

Since 1999 he has been performing regularly as a pianist of the Kharkiv Regional Philharmonic, as an organist since 2002. In 2006-2008 he was the artistic director of the House of Organ and Chamber Music of the Kharkiv Regional Philharmonic.

 

Actively performs in Ukraine, Moldova (Chisinau), Poland (Poznan), Germany (including Meissen Cathedral, 2010), China (Hangzhou Bolshoi Theater, 2013), USA (including Washington National Cathedral, 2015) . In May 2010 he took part in the Festival "Ukrainian Spring in Poland" (Poznan). He participated in various master classes.

During the years of work in the Kharkiv Philharmonic he played more than 1,200 concerts, including about 100 different solo programs. Concert programs include organ music of various styles, eras and national schools. Author of many of his own translations of instrumental and vocal music for organ.

The cost of an entrance ticket is UAH 100.

This is the minimum amount that will allow us and our artists to work.

Please bring your ID.

In case of air alarm during the concert, it will be interrupted, and guests are invited to move to a safe place.

 

Tickets can be purchased:

 at the box office of the Organ Hall every day from 13:00 to 19:00

 online at https://lviv.kontramarka.ua/uk/concert/lvivskij-organnyj-zal-533.html

//age restrictions: ~7+//

Поділитися

bottom of page